SECURE SELECT

Genètica

Què és SecureSelect?

SecureSelect és una tècnica de selecció embrionària basada en la  selecció cromosòmica no invasiva, que consisteix en analitzar una petita  quantitat del medi de cultiu on han evolucionat els embrions.

En aquest medi de cultiu, si troba material genètic que és originari de les  cèl·lules de l’embrió.

L’estudi d’aquest material, ens proporciona informació sobre quin és  l’estatus cromosòmic de l’embrió, amb una concordança del 80% respecte a la biòpsia de trofoectoderm, cosa que ens permet seleccionar aquells  embrions amb més possibilitat de ser cromosòmicament normals, sense  necessitat de biòpsia embrionària.

Com es realitza?

La selecció de l’embrió, es basa en l’anàlisi de l’ADN present en el medi  de cultiu.

Per poder dur a terme aquest procediment, es deixa l’embrió en cultiu fins  a dia tres d’evolució. A continuació, es realitza un rentat dels embrions que  posteriorment seran traslladats a un altre medi de cultiu net, on  evolucionaran fins a l’estadi de blastocist expandit.

En aquest moment, és quan es vitrificarà l’embrió i es recollirà el medi de  cultiu, per al seu posterior anàlisi mitjançant seqüenciació massiva o  d’última generació (NGS) a la Unitat de Genètica.

Un cop obtinguts els resultats, es prioritzarà la transferència dels embrions  amb més possibilitats de ser euploides (sense alteracions cromosòmiques)

Quins beneficis s’obtenen?

Gràcies a aquesta selecció embrionària avançada, basada en l’estat  cromosòmic i en la morfologia de l’embrió, les parelles augmentaran les  probabilitats d’èxit del cicle de FIV, respecte a la selecció embrionària  convencional.

Tot aquest procediment, es realitza sense sotmetre l’embrió a cap  manipulació agressiva que pugui alterar-lo de cap manera.

El SecureSelect permet conèixer l’estat genètic de l’embrió amb un 80%  de seguretat.