PGT-A – Test Genètic Preimplantacional per a estudi d’Aneuploïdies

Genètica

Per què fer l’estudi?

El Test Genètic Preimplantacional d’Aneuploïdies PGT-A, és una tècnica  que permet l’estudi de tots els cromosomes d’una o vàries cèl·lules, procedents d’un embrió obtingut mitjançant Fecundació in-vitro

L’Objectiu d’aquesta tècnica, és estudiar els embrions d’un cicle de  fecundació in vitro, per seleccionar aquells que tinguin una dotació  cromosòmica normal, és a dir, que siguin Euploides.

D’aquest manera, aconseguim augmentar les taxes d’implantació,  embaràs i finalment, de nen nascut a casa.

A qui va dirigit?

Aquest test va dirigit a pacients amb:

 • Edat materna avançada
 • Avortaments de repetició
 • “Fallo” repetit d’implantació
 • Factor masculí sever

Què estudia aquest test?

El PGT-A inclou l’anàlisi de tots els cromosomes mitjançant la tecnologia  de seqüenciació massiva NGS.

És una eina potent, que s’utilitza per a la selecció dels embrions amb major  potencial d’implantació.

Quins beneficis aporta?

El PGT-A té els següents beneficis:

  • Permet eliminar el factor “edat” en les dones.
  • Disminueix les taxes d’avortament.
  • Disminueix el temps que les parelles necessiten per obtenir un  embaràs.
  • És una eina fonamental per a l’obtenció dels millors resultats, en  l’estratègia de transferència d’un únic embrió.(SET).
  • Ha demostrat la seva eficàcia en parelles de bon pronòstic amb un  elevat nombre d’embrions, ja que ens permet disminuir el nombre  de transferències per aconseguir l’embaràs.